Informujemy, że rozpoczęło nabór wniosków o sporządzenie planów zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz warunków przyznania pomocy w ramach w/w programu.

Termin przyjmowania wniosków w ARiMR - 15 czerwca – 17 sierpnia br.

INFORMACJE OGÓLNE

Beneficjenci
Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej lub prawnej bądź grupie osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi do gruntów:

 • wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych),
 • przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,
 • powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem,
 • położonych poza:

obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,
obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.
Pomoc jest przyznawana jeżeli beneficjent uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia – w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesienie, a planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.
Lista wymaganych dokumentów do sporządzenia planu zalesienia

Urząd Gminy:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia w przypadku braku karty informacyjnej o której mowa w pkt. 3

Starostwo powiatowe/Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

 • materiał graficzny wraz z kartą informacyjną o którym mowa w art.72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 udostępniane na wniosek rolnika przez Agencję lub kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków wydawane przez starostwo powiatowe, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną z naniesionymi granicami gruntów,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków wydawany przez starostwo powiatowe dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną.

W przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°, mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- prawo geodezyjne i kartograficzne, na pokładzie mapy zasadniczej lub na pokładzie ewidencyjnym zawierająca:

 • wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone,
 • wskazanie granic gruntów o nachyleniu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów,
 • wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni.

Opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy grunt ten jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,


Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:

o celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub grunt z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

o planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub grunt z sukcesją naturalną położonych w obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z wyjątkiem przypadku o którym mowa w pkt 7.

Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Informacja o liście wymaganych przez ARiMR dokumentów dostępna w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR.

Po weryfikacji wniosku, kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydaje postanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy. Otrzymanie przez rolnika postanowienia, umożliwia rozpoczęcie przez niego prac zalesieniowych. Sposób oraz termin wykonania zalesienia, jest opisany w sporządzonym przez Nadleśniczego planie zalesienia. Zalesienie należy wykonać w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po tym, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomić Nadleśniczego o wykonaniu zalesienia. Wówczas Nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem zalesienia. Oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, do którego obowiązkowo dołączone jest zaświadczenie Nadleśniczego, powinno zostać złożone do biura powiatowego ARiMR w terminie do 15 maja roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.

Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji kierownika biura powiatowego.
W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR wypłaci: wsparcie na zalesienie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy.

WAŻNE !
Nową kwestią w okresie programowania 2014-2020 są kryteria wyboru operacji. Pomoc przysługiwała będzie według kolejności ustalonej przy zastosowaniu poniższych kryteriów. Wnioski, które uzyskają minimalnie 6 pkt będą mogły uzyskać pomoc.

 

Lp. Kryteria wyboru operacji Liczba punktów
1 Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody położonych na obszarze Natura 2000 określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 14
2 Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na obszarach zagrożonych erozją wodną określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344) 12
3 Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) 10
4 Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12° 8
5 Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego 6
6 Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej 30% 4


WAŻNE !
Rolnik zakłada uprawę leśną w odległości:
o 2,0 m od granicy sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu.

Więcej o PROW 2014-2020:

Materiały do pobrania:

 

Zabiegi gospodarcze

LASY PRYWATNE – czyli kiedy i jak wykonywać zabiegi gospodarcze w swoim lesie ?